T.Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN THỨ 2)

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI- PHIẾU ĐẮNG KÝ DỰ HỌP- GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP- GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

... Chi tiết
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CỦA CỔ ĐÔNG CTY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

... Chi tiết

12345678910
Các chuyên mục khác:
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)