TẬP TIN ĐÍNH KÈM

Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2