T.Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 Thông tin liên hệ
 
 
THÔNG BÁO V/V NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CỦA CỔ ĐÔNG CTY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V CỔ ĐÔNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ... Chi tiết

12345678
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)