TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG