Thực hiện theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ

 Nhóm Đối tượng sử dụng
 Đơn giá
(đồng/m3)
 1 Hộ nghèo có sổ 4.000
 2  Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng.
Áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Có 4 mức tính tùy trường hợp không xác định hoặc xác định được số người sử dụng nước (đăng ký định mức).
 4.800
6.000
6.700
7.700
 3 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 7.000
 4 Hoạt động sản xuất vật chất 7.800
 5 Kinh doanh dịch vụ 9.800

(Giá đã có thuế VAT, không bao gồm phí thoát nước và phí bảo vệ môi trường).