Thực hiện theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ

 Nhóm Đối tượng sử dụng
 Đơn giá
(đồng/m3)
 1 Hộ nghèo có sổ 4.000
 2 Hộ sinh hoạt khác:
- Mức 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)
- Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng)
- Từ trên 20 m3 đến 30 m3 (hộ/tháng)
- Trên 30 m3 (hộ/tháng)

5.500
6.800
7.600
8.700
 3 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
 4 Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
 5 Kinh doanh dịch vụ 11.100

(Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm giá dịch vụ thoát nước hoặc thuế tài nguyên).