Ngày 19 tháng 01 năm 2015, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 được nêu trong Quyết định gồm có:
- Mục tiêu tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đến năm 2020 đạt 95% đối với khu vực đô thị Ninh Kiều, Bình Thủy và 80% đối với thị trấn ngoại thành; đến năm 2030 đạt 100% đối với khu vực đô thị Ninh Kiều , Bình Thủy và 90% đối với thị trấn ngoại thành;
- Giảm tỷ lệ thất thoát nước đến năm 2020 xuống khoảng 18-20% và xuống khoảng 15% vào năm 2030.
- Tiêu chuẩn cấp nước các quận Ninh Kiều, Bình Thủy đến năm 2020 đạt 150 lít/người-ngày đêm; đến năm 2030 đạt 180 lít/người-ngày đêm. Áp lực nước tối thiểu cao từ 10m trở lên so với mặt đất.
- Nhu cầu sử dụng đất cho việc mở rộng Nhà máy nước Cần Thơ 2 là 03 ha.
- Trong số các dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015-2020 có dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Cần Thơ 2 từ 52.500 lên 97.500 m3/ngày đêm.

Về nguồn vốn đầu tư, Quyết định đề cập đến một số nguồn có thể khả thi cho doanh nghiệp là vốn vay ODA, vốn hợp tác công tư PPP, vốn tín dụng đầu tư, vay vốn thương mại, vốn doanh nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển cấp nước.