Ngày 16 tháng 10 năm 2014, UBND TPCT ký Quyết định số 3000/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn TPCT.

Nội dung Quyết định nêu rõ nguyên tắc làm việc, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo trong đó Sở Xây dựng là Thường trực Ban Chỉ đạo. Quyết định cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn (KCA), bao gồm UBND TPCT, UBND các quận huyện, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Công an thành phố, các đơn vị cung cấp nước, các tổ chức cá nhân có liên quan và các cơ quan thông tin truyền thông. Ngoài ra, Quyết định cũng đề cập các chế độ làm việc, báo cáo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện KCA.

Quyết định cũng đề cập đến kinh phí, theo đó, nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp từ nguồn ngân sách thành phố. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án KCA được tính vào chi phí sản xuất chung trong giá tiêu thụ nước sạch của đơn vị cấp nước.