TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2