TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2