CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC:
- THÁNG 2/2020
- THÁNG 1/2020
- LẤY MẪU ĐỘT XUẤT (NGÀY 28/11/2019)
- THÁNG 12/2019
- THÁNG 11/2019
- THÁNG 10/2019
- THÁNG 9/2019
- THÁNG 8/2019
- THÁNG 8/2019 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 7/2019
- THÁNG 6/2019

- THÁNG 5/2019
- THÁNG 4/2019
- THÁNG 3/2019
- THÁNG 3/2019 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 2/2019
- THÁNG 1/2019