CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC:
- THÁNG 05/2024

- THÁNG 04/2024
- THÁNG 03/2024
- THÁNG 02/2024
- THÁNG 01/2024

- THÁNG 12/2023
- THÁNG 11/2023
- THÁNG 11/2023 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 10/2023
- THÁNG 09/2023
- THÁNG 08/2023
- THÁNG 07/2023
- THÁNG 06/2023
- THÁNG 06/2023 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 05/2023
- THÁNG 04/2023
- THÁNG 03/2023
- THÁNG 02/2023
- THÁNG 01/2023
- THÁNG 12/2022
- THÁNG 12/2022 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 11/2022
- THÁNG 10/2022
- THÁNG 09/2022
- THÁNG 08/2022
- THÁNG 07/2022
- THÁNG 06/2022
- THÁNG 05/2022 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 05/2022
- THÁNG 04/2022
- THÁNG 03/2022
- THÁNG 02/2022