CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC:
- THÁNG 01/2021
- THÁNG 12/2020
- THÁNG 11/2020 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 11/2020
- THÁNG 10/2020
- THÁNG 9/2020
- THÁNG 8/2020
- THÁNG 7/2020
- THÁNG 6/2020