CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC:
- THÁNG 07/2022
- THÁNG 06/2022
- THÁNG 05/2022 (CHỈ TIÊU B)
- THÁNG 05/2022
- THÁNG 04/2022
- THÁNG 03/2022
- THÁNG 02/2022