32 - Thông báo vv mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-page-001.jpg

32 - Thông báo vv mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-page-002.jpg

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
- MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ