C.Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021 Thông tin liên hệ
 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ- MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ... Chi tiết
THÔNG BÁO V/V CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2019

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC... Chi tiết
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN... Chi tiết
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:- BÁO CÁO TÀI CHÍNH- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... Chi tiết

1234567891011...Sau»
THĂM DÒ Ý KIẾN
Mời bạn đánh giá về áp lực nước nơi bạn sử dụng nước (thuộc vùng phục vụ cấp nước Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)