Số, ký hiệu Ngày phát hành Tên văn bản
 117/207/NĐ-CP 11/07/2007Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
01/2008/TT-BXD
 02/01/2008Thông tư của Bộ Xây dụng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/207/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 124/2011/NĐ-CP 28/12/2011Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 30/2011/QĐ-UBND 05/10/2011Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định về bảo vệ nguồn nước cấp, công trình cấp nước, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
279/2015/QĐ-UBND
 19/01/2015Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ về việc phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 08/2015/QĐ-UBND 25/02/2015Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phân công, phân cấp quản lý hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 54/2015/NĐ-CP08/6/2015
Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được ưu đãi về vay vốn; miễn, giảm thuế.
139/2017/NĐ-CP
 27/11/2017Nghị định của Chính phủ quy định xử lý phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
41/2018/TT-BYT14/12/2018Thông tư của Bộ Y tế ban hành Quy định chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
1813/2021/QĐ-TTG28/10/2021Quyết định số 1813/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ: về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025
240 /UBND-KT
19/01/2023
Công văn số 240/UBND-KT của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ: về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt