thong bao_web.jpg

Thực hiện theo quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xin thông báo v/v áp dụng bảng giá nước mới từ kỳ hóa đơn 02/2024

Tập tin đính kèm: