TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG