0001.jpg
0002.jpg


TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC
- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC