TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN