THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2-page-001.jpg