Document-page-001.jpg
Document-page-002.jpg
Document-page-003.jpg
CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ