1.jpg
2.jpg

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC
- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC