1.jpg2.jpg

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC
- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC