TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN