Document-page-001.jpg
Document-page-002.jpg
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC
- GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC