TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG