image001.jpg

          Ngày 25-4, Công ty cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASUCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự đại hội có 17 cổ đông, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 10.657.223 cổ phần, chiếm 90,52% trên tổng số vốn điều lệ.
          Tại đại hội, các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Công ty; báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về tình hình hoạt động Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm kế hoạch 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã được đơn vị kiểm toán độc lập phát hành; báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Người quản lý Công ty và Người lao động; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019….
          Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019; giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Việc bẩu cử HĐQT, Ban kiểm soát được sự nhất trí cao của các cổ đông. Hội đồng quản trị mới có 05 thành viên gồm ông Lê Quốc Phục, ông Nguyễn Văn Chinh, bà Trần Thị Mai Hoa, ông Lê Tuấn và ông Phạm Thành Thái Lĩnh. Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm ông Nguyễn Chí Hiếu, bà Đặng Thị Bảo Trân và bà Phan Thùy Giang. 
          Đoàn Chủ tịch cũng đã trả lời, giải thích các câu hỏi, thắc mắc, kiến nghị của cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiền lương cũng như định hướng phát triển Công ty. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CANTHO2WASUCO.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

image003.jpg
Đại biểu dự Đại hội

image005.jpg
Chủ tịch HĐQT Lê Quốc Phục báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

image007.jpg

image009.jpg
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình.

image011.jpg
Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát