1.jpg

Ngày 05/4/2024 tại Hội trường Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông CANTHO2WASUCO năm 2024. Có 09 cổ đông, bao gồm các cổ đông được ủy quyền, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.765.613 cổ phần, chiếm 99,93% trên tổng số vốn điều lệ.

Tại Đại hội, các văn kiện được trình bày và thông qua gồm có: Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo tổng kết năm 2023 của Công ty; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; chi phí của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội cũng đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024; giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Các thành viên Đoàn Chủ tịch đã trả lời, giải thích các câu hỏi, thắc mắc, kiến nghị của cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển của Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

2.jpg
Đoàn chủ tịch Đại hội

3.jpg
Ông Phạm Đình Huấn – PGĐ Công ty
Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

4.jpg
Ông Lê Quốc Phục – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thông qua báo cáo năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

5.jpg
Ông Lê Hoàng Lâm – Trưởng ban kiểm soát
Thông qua báo cáo năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

6.jpg
Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự và các chỉ tiêu tại Đại hội11.jpg
Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2024-2029)


12.2.jpg
Đại diện thư ký thông qua biên bản Đại hội

Tác giả: Thủy Tiên