TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH