TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
- QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ